wery-legal-advocaten-2

STEDENBOUW, MILIEU EN OVERHEIDSOPDRACTEN

Stedenbouw- en milieurecht

Dankzij de wetenschappelijke en praktische ervaring van de vereniging Wéry, kan u op de best mogelijke wijze alle wettelijke en reglementaire voorschriften anticiperen in deze materies, een onontbeerlijke vereiste voor het slagen van ieder vastgoedproject.

In praktijk, kunnen onze activiteiten als volgt worden samengevat :

  • Begeleiding van uw vastgoedprojecten (woning, kantoor, handel, industrie): evaluatie van hun uitvoerbaarheid voor het indienen van de aanvraag tot de vergunning, bijstand aan de auteurs van het project bij het bedenken en het opstellen van het aanvraagdossier, opvolging van de administratieve stappen met betrekking tot stedenbouwkundige, milieu- of verkavelingsvergunningen, evenals tot het beheer van verontreinigde bodems, EPC, afval, enz.
  • Begeleiding in uw vastgoedtransacties (op het ogenblik van de verkoop vastgestelde stedenbouwkundige inbreuken, stedenbouwkundige en milieu due diligence, opstellen van contracten, beheer van dossiers betreffende verontreinigde bodems, enz.)
  • Beheer der geschillen en beroepen, zowel voor de administratieve autoriteiten als voor de burgerlijke of strafrechtelijke rechtbanken en hoven en de Raad van State.
  • Opstellen van wetteksten en reglementen op vraag van de overheden.

Recht van de overheidsopdrachten

Gezien de vereniging Wéry hoofdzakelijk gespecialiseerd is in het vastgoedrecht, is het niet verrassend dat zij een belangrijke ervaring verworven heeft op het vlak van overheidsopdrachten, meer bepaald op het vlak van overheidsopdrachten voor aanneming van werken en inzake architectuur.

Wij adviseren de aanbestedende diensten in hun keuze van de gunningsprocedure, in de redactie van het bijzonder lastenboek (administratieve clausules) of nog in de redactie van gunningsbeslissingen. Wij staan de aanbestedende diensten of de afgewezen inschrijvers bij in het kader van geschillen aangaande de gunning van overheidsopdrachten. Het spreekt voor zich dat wij tevens de aanbestedende overheden, de studiebureaus of ondernemers bijstaan in geschillen omtrent de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming.

Onze specialisten : Joël van Ypersele, Bernard Louveaux, Françoise Bollen