ERELONEN

Voorafgaandelijk aan de interventie van de advocaat wordt er een overeenkomst getekend tussen de CVBA WERY en de cliënt. Deze overeenkomst behoudt, naast de informatie die de Belgische wet oplegt, de wijze waarop de erelonen en kosten zullen worden berekend.

De prijs van de opdracht van de advocaat kan in drie posten worden opgesplitst : de kosten, de uitgaven en de erelonen. Deze laatsten zijn afhankelijk van het type en de complexiteit van het geschil evenals van de specialisatie, de ervaring en de faam van de geraadpleegde advocaat.

De werktijd die aan dossiers gespendeerd wordt, wordt opgenomen in prestatiefiches, die dagelijks per dossier in elektronisch formaat worden bijgehouden. Elke prestatie bevat een korte beschrijving. De kosten van nationale telefoongesprekken en van de raadpleging der juridische databanken zijn in het uurtarief inbegrepen.

In sommige gevallen, kan er worden voorzien in:

  • een maandelijks vast abonnementstarief, wanneer u ons een regulier geschil toevertrouwt ;
  • een percentage (meestal degressief) van het in te winnen bedrag wanneer een gerechtelijke procedure dient te worden ingeleid met betrekking tot de betaling van schuldvorderingen of schadevergoedingen voor een bepaald bedrag.

De erelonen van uw advocaat worden vermeerderd met kosten die als volgt berekend worden (waarden dd. 01.01.2015) :

  • opening van het dossier : 50,00 €     (60,50 € incl. BTW)
  • zittingsdossier : 30,00 €     (36,30 € incl. BTW)
  • dactylografie : 10,00 € / page (12,10 € incl. BTW)
  • fotokopies (grote werken, 25 pagina’s en meer) : 0,20 € / page (0,24 € incl. BTW)
  • wettelijke archivering  (5 jaar) : 50,00 €    (60,50 € incl.  BTW)
  • verplaatsingskosten : 0,50 € / km (0,61 € incl. BTW)
  • andere kosten : op voorlegging van verantwoordingsstukken

De eventuele uitgaven (deurwaardersexploten, rolrechten betaald aan de rechtbanken, expertisekosten, certificaten uitgegeven door overheden) worden aan kostprijs doorgerekend.

Provisies

Bij de aanvang van een dossier is het onmogelijk om met een redelijke zekerheidsgraad te voorspellen welk tijdsvolume in de verdediging van de kwestieuze rechten zal moeten worden geïnvesteerd. Dit is grotendeels afhankelijk van de inhoud van het dossier van de tegenstrever, van de kwaliteit van zijn juridische argumenten en zelfs van de ingesteldheid van de tegenpartij (bereidheid tot verzoening, prevalentie van het economische of juridische realisme of keuze van het conflict,…).

De provisies vormen een voorschot op de verschuldigde erelonen en kosten. Zij zijn niet representatief van de staat van de vordering der prestaties, noch van de omvang der kosten en uitgaven op de dag van de vraag tot betaling. Zij worden vervolgens verrekend met de gedetailleerde staat van erelonen en kosten, die hetzij op het einde van het dossier hetzij op regelmatigere tijdstippen wordt opgesteld, in functie van de volgende criteria.

Opeisbaarheid van de erelonen en kosten

Provisionele of definitieve staten, facturen, pro forma facturen dienen binnen de dertig dagen na uitgifte te worden voldaan. Zij brengen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling interesten op vanaf de eerste dag die de vervaldag volgt.  De toepasselijke interestvoet is die van de wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand in handelstransacties.

De staten zijn betaalbaar te Brussel, Koloniënstraat 56/6. Tenzij anders vermeld, zijn zij betaalbaar op de rekening BE 27 1910 51343173 SWIFT/BIC : CREGBEBB van de CVBA WERY.

Kosten en rechtsplegingsvergoeding

Ingeval van een proces voor de rechtscolleges van rechterlijke orde, voorziet de wet dat de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld wordt tot betaling van de kosten, met name de hieronder nader omschreven uitgaven, van de in gelijk gestelde partij.

Sedert 2007, wordt in deze kosten ook een rechtsplegingsvergoeding inbegrepen : zoals de benaming het reeds aanwijst, gaat het hier om de - gedeeltelijke en forfaitaire - vergoeding van de advocatenkosten betaald door de partij die het proces gewonnen heeft.

De idee van de wetgever bestond erin tergende of absurde processen te voorkomen.

De rechtsplegingsvergoeding varieert naargelang het bedrag van de financiële inzet van het geschil, betreft de inzet van het geschil geen som maar een recht of een zaak waarvan de waarde niet bepaald is, bedraagt de rechtsplegingsvergoeding 1.320 € (waarde dd. 01.01.2015).

In sommige gevallen, onder andere in familiale geschillen, zal er geen rechtsplegingsvergoeding worden opgelegd. Daarnaast kan de waarde van de rechtsplegingsvergoeding, rekening houdende met de omstandigheden, door de rechter verminderd of vermeerderd worden. Voor de arbeidsrechtbanken en –hoven wordt de rechtsplegingsvergoeding in ieder geval herleid tot symboliek lage bedragen.

Voor het overige, is het gelet op de complexiteit van het systeem onmogelijk het mechanisme van de rechtsplegingsvergoeding in een paar zinnen of zelfs in een paar pagina’s samen te vatten.

Het is in ieder geval zo dat de kost van de rechtsplegingsvergoeding zwaar kan doorwegen voor diegene die op het einde van de procedure in het ongelijk wordt gesteld – dit geldt des te meer wanneer de financiële inzet belangrijk is –. Wees er bijgevolg van verzekerd dat wij rekening zullen houden met haar weerslag wanneer wij u de inleiding van de een procedure aan- of afraden.

Bij een positieve afloop van de gerechtelijke procedure spreekt het voor zich dat de rechtsplegingsvergoeding betaald door de tegenpartij u toekomt.

De onderhandeling

Wij herhalen steeds dat een gerechtelijke procedure, die soms gevolgd wordt door hoger beroep, heel kostelijk kan uitkomen nu veelal zware akten en formaliteiten die door het Gerechtelijk wetboek worden opgelegd, moeten worden nageleefd.

De complexiteit der situaties en der wetgevingen heeft tot gevolg dat de uitslag van het proces zelden zeker is. De kost, de traagheid en de onzekerheden van het proces brengen ons ertoe telkens als mogelijk de voorkeur te geven aan het zoeken naar een onderhandelde oplossing.

Onderhandelingen worden steeds in onderling overleg met u geleid. De advocaat zal nooit op eigen been een beslissing nemen.

BTW

De erelonen van de Belgische advocaten zijn onderworpen aan de belasting op toegevoegde waarde.

Rechtsbijstand

Dankzij het « Bureau voor Juridische bijstand » en de dienst die deze organisatie verleent aan personen met een laag inkomen, kan u in sommige gevallen genieten van de volledig of gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand naargelang uw inkomens. U kan steeds contact opnemen met het B.J.B. (Regentschapsstraat 63 – verdieping -1 – te 1000 Brussel, tel. 02/519.84.68; fax 02/519.84.31 ; e-mail : bjb@baliebrussel.be) om na te gaan of u de voorwaarden vervuld om te genieten van de volledig of gedeeltelijk kosteloze bijstand. 

Verzekering rechtsbijstand

Ingeval u over de dekking van een verzekering rechtsbijstand beschikt, nodigen wij u uit ons hiervan vanaf het eerste contact op de hoogte te brengen. In afwezigheid van verklaring hiervan tegen dat tijdstip, zullen wij ervan uitgaan dat u niet gedekt bent door een verzekering of dat u geen beroep wenst te doen op deze dekking.

Zelfs ingeval van dekking door een verzekering, blijft de cliënt als enige verantwoordelijk van de betaling der erelonen, kosten en uitgaven berekend zoals uiteengezet in de overeenkomst ondertekend door partijen. Wij verbinden ons er niettemin toe om ons in eerste instantie tot de verzekeraar te richten. Indien deze de betaling weigert of indien er moeilijkheden rijzen, zal de cliënt onmiddellijk overgaan tot betaling der erelonen, onverminderd zijn eigen betwistingen.

Bijkomende inlichtingen

Ingeval van betwisting der erelonen voorziet de Orde van de advocaten – tot wie men zich kan wenden door middel van een gewoon schrijven aan de Stafhouder, Justitiepaleis, Poelaertplein te 1000 Brussel – een gratis poging tot verzoening bij ; alle inlichtingen met betrekking tot de advocaten van de Balie Brussel kan u terugvinden op de site www.baliebrussel.be

Daarbovenop vindt u, indien nodig, alle algemene informatie over de regels die van toepassing zijn op advocaten, hetzij bij de Orde van de Franse balies (www.obfg.be) of van de Vlaamse balies (www.advocaat.be).

Ingeval van een gerechtelijke procedure zijn de Brusselse rechtscolleges, plaats van de levering van de prestaties van de advocaat, exclusief bevoegd.

PRIVACY BELEID

Wie ?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke CVBA Wery met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56, met ondernemingsnummer BTW BE0473 638 528, en als contactpersoon voor de verwerking, Benjamin Pardonge (gpdr@wery-legal.be)

Welke gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt ?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig heb.

In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt.

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan CVBA Wery worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet. De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor de uitvoering van de opdracht die door de cliënt aan de cvba Wery wordt toevertrouwd of wanneer de cvba Wery daartoe is gehouden krachtens een wettelijke verplichting die haar is opgelegd.

Duur van de verwerking

BVBA Wery bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.

Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. 

BVBA Wery bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. BVBA Wery is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

Veiligheidsmaatregelen

BVBA Wery heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

BVBA Wery heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Dlex van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001). (Artikels 24 en 28 GDPR)

Rechten van de betrokkenen :

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat BVBA Wery van uw persoonsgegevens maakt.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BVBA Wery. Daarnaast hebt u steeds het recht om BVBA Wery te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan BVBA Wery in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door BVBA Wery daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar gpdr@wery-legal.be, per post naar Koloniënstraat 56, 1000 Brussel of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door BVBA Wery evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Cookies

Het surfen op de website van BVBA Wery kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Nieuwsbrieven

BVBA Wery neemt zijn rol als juridisch adviseur ernstig en wenst zijn cliënten graag pro-actief te informeren omtrent belangrijke wijzigingen in de wetgeving of trends in de rechtspraak, die mogelijks voor de cliënt gevolgen kunnen hebben.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt BVBA Wery elke cliënt om een voorafgaande toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. 

Bij elke vorm van informatieve communicatie zal BVBA Wery steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming terug in te trekken, mocht dat eventueel nodig zijn.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. (Laatst bijgewerkte versie: 25.05.2018.)