wery-legal-advocaten-4

ARBEID- EN SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

Materies:

Arbeidsrecht

Wij adviseren u en staan u bij inzake alle vragen/geschillen met betrekking tot het sluiten, het uitvoeren en beëindigen van een arbeidsovereenkomst. De modaliteiten inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vormen een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. De kwestie van de motivatie van het ontslag is immers een juridische inzet geworden (dit was uiteraard reeds op menselijk vlak het geval), hetgeen een nauwkeurig advies voor het nemen en de betekening van de beslissing tot ontslag des te meer verantwoordt.

                Wij hebben een bijzondere kennis in de niet-commerciële sector door de verdediging van talrijke vzw’s. Wij beheersen hun cultuur en particulariteiten, waaronder het mechanisme van de subsidies, de gesubsidieerde banen, etc. Bovendien hebben wij een spitskennis van het vrijwilligersstatuut (aansprakelijkheden, verzekeringen, risoco’s van herkwalificatie van het contract,…)

De problematiek van het welzijn op het werk (psycho-sociale druk, intimidatie, burn-out, aanpassing van de werkplaats aan de gezondheid van werknemer) neemt sinds een paar jaar een belangrijke plaats in. Het wettelijk kader is complex. Onze missie bestaat er uiteraard in u op de hoogte te brengen van uw rechten en plichten en nog meer in het met uw hulp zoeken naar een efficiënte oplossing, die de belangen van beide partijen in acht neemt.

Wij staan u ook graag bij in de procedure van herstructurering van een onderneming, van een vereniging. Naast het wettelijk kader, lichten wij u in over de onderhandelingsmodaliteiten met de werknemers en/of hun vertegenwoordigers, de informatiemodaliteiten der overheden…

Groepsverzekeringen en wettelijke en complementaire pensioenen maken tevens deel uit van panel van vragen waarop wij een omstandig antwoord op kunnen geven.

Daarenboven staan wij u graag bij in de verschillende onderdelen van het collectieve arbeidsrecht, zowel in het kader van procedures met betrekking tot sociale verkiezingen, de specifieke geschillen omtrent beschermde werknemers of de redactie en het onderhandelen van collectieve bedrijfsovereenkomsten.

Wij komen ook tussen in sociaal strafrechtelijke procedures, van de bijstand in het kader van een sociale inspectie tot de procedure voor de correctionele rechtbank in geval van vervolging door de arbeidsauditeur, of voor de FOD ingeval van administratieve sancties.

Wij geven steeds voorrang aan een onderhandelde oplossing daar wij van mening zijn dat dit zowel op menselijk als op financieel vlak voordeliger is.

Kan er toch geen akkoord worden bereikt dan houden wij van het debat en de confrontatie in rechte. Wij beschikken over een belangrijke ervaring voor de arbeidsrechtbanken voor dewelke wij zo goed als dagelijks pleiten.

Sociale zekerheidsrecht

Wij behandelen ook geschillen met betrekking tot de gegarandeerde prestaties van het Belgische sociale zekerheidsstelsel, of het gaat om ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en dergelijke meer.

Zowel de specificiteiten van het werknemersregime als van de zelfstandigen zijn beheersd en dit op nationaal en internationaal vlak voor cliënten die binnen de Europese Unie reizen. Wij staan bij, geven raad en informeren zowel werkgevers als werknemers in het kader van hun internationale mobiliteit.

Deze materie, die een hele reeks gesprekpartners, sociale zekerheidsinstellingen en verzekeringen impliceert, is in voortdurende evolutie. Wij zorgen dat wij steeds op de hoogte blijven van de wettelijke nieuwigheden en de evolutie in de rechtspraak, onder meer door een belangrijke ervaring voor de arbeidsrechtbanken voor dewelke wij zo goed als dagelijks pleiten.

Dankzij het feit dat wij zowel voor de zekerheidsinstellingen als voor de verzekerden optreden, kennen wij de subtiliteiten van ieder standpunt waardoor we u beter kunnen raadgeven en verdedigen aangepast aan uw specifieke zaak.

Methodologie:

Onze visie van de praktijk van het sociale zekerheidsrecht : de wetgeving beheersen en de organisatie van de human resources binnen de onderneming begrijpen vormen de twee voorwaarden teneinde een efficiënte tussenkomst te garanderen.

Elke onderneming, van de grootste onderneming tot KMO’s, al dan niet behorende tot de marktsector, familiaal of nog in beurs genoteerd, heeft een eigen verhaal die door de jaren heen de sociale betrekkingen heeft bepaald. Teneinde uw belangen op de best mogelijke wijze te verdedigen, dienen wij de waarden, de doelstellingen, het organigram en de beloningsmodaliteiten die de human resources in de onderneming omkaderen te begrijpen: wie doet wat, waarom en hoe?

Vervolgens, dienen wij uw verwachtingen, die verschillende vormen kunnen nemen, duidelijk af te bakenen: een snel advies, een uitgebreide studie van een bepaalde situatie al dan niet gevolgd door een gedetailleerd advies, bijstand in een onderhandeling, verdediging van uw belangen voor de overheid, of in het kader van een geschil voor de arbeidsrechtbanken en –hoven.

Uiteindelijk, is het noodzakelijk dat wij uw doel, uw prioriteit en uw strategie zo goed mogelijk vatten. Wij helpen u deze elementen, conform uw wil, nauwkeurig te bepalen. Onze tussenkomst wordt afgestemd op uw doelstelling.

Samen bepalen wij de termijn waarin u een antwoord mag verwachten. Wij verbinden ons ertoe deze termijn na te leven wanneer het respect ervan enkel van ons afhangt (het spreekt voor zich dat dit niet het geval is in het kader van een gerechtelijke procedure, van een geschil met de overheid,…). 

Wij bevoordelen het groepswerk: wij geloven in de confrontatie van ideeën, in de uitwisseling van ervaring. Dankzij ons teamwork waarborgen wij u evenzeer een belangrijkere beschikbaarheid om u waar en wanneer u het nodig heeft bij te staan.

Bij de aanvang van onze werkrelatie, bespreken wij de prijs van onze interventie. Telkens als het mogelijk is, begroten wij de prijs van onze interventie samen. Deze oefening is realistisch wanneer u een advies of onze mening nodig heeft. Vanaf het ogenblik dat andere actoren tussenkomen (een tegenpartij, een rechtbank, een arbiter), kan de totale kost van ons werk moeilijk met nauwkeurigheid worden ingeschat. Toch verbinden wij ons ertoe u samen met de staat van vooruitgang van het dossier op de hoogte te houden van de kosten. Een zaak is niettemin zeker: op financieel en op menselijk vlak blijft het werk tot preventie van een geschil veel gunstiger.

Onze specialisten : Thierry Hallet en Benjamin Pardonge